(สุรินทร์) ผอ.สพป.ศปป.3 กอ.รมน.ติดตามสถานการณปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พื้นที่ กอ.รมน.สุรินทร์

(สุรินทร์) ผอ.สพป.ศปป.3 กอ.รมน.ติดตามสถานการณปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พื้นที่ กอ.รมน.สุรินทร์

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ท.) ให้การต้อนรับ พันเอก พิชญุตม์ เงินแถบ ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หัวหน้าคณะฯ ติดตามสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับทราบความคืบหน้าและ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ

โดยมี พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ฯ พันเอกหญิง พรพรรณ ทัศนศร หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลฯ พันเอกหญิง โชติมา มุลาลินน์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พันโท เลิศชาย สุจินพรัหม รอง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พันโท ปรีชา จันทร์เพชร หัวหน้าฝ่ายโครงการและงบประมาณฯ พันตรี อรรถโกวิทย์ ธุนาสูรย์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ฝ่ายงานนโยบายแผนฯ นายคชภัค คงวัน ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปกครองจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ นายสังวาล ผดาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (นักวิชาการพานิชย์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานพานิชย์จังหวัดสุรินทร์

นายชินวัฒน์ จันเกษม นายด่านศุลกากรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พันเอก พิชญุตม์ เงินแถบ ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ ประเภทสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สถิติการจับกุมดำเนินคดีละเมิดในรอบงบประมาณ 2566 พร้อมได้สอบถามและแนะนำแนวทางในการปฎิบัติ ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้นำไปใช้ในการปฎิบัติงานต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ