ขอนแก่น – “พระอาจารย์สุริยันต์” เจิมสำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและชะลอวัย รพ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – “พระอาจารย์สุริยันต์” เจิมสำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและชะลอวัย รพ.ขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่คลินิกผู้สูงอายุและชะลอวัย โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญ ที่ผ่านมา โดยได้นิมนต์ พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ.(พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวงประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นองค์ประธานทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเจิมสำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและชะลอวัย โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมในพิธีทำบุญครั้งนี้

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรไทย จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีจำนวนกว่าสามแสนคน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ของประชากรจังหวัดขอนแก่น โดยในอำเภอเมืองขอนแก่นมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 55,000 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีจำนวนกว่า 20,000 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 95.9 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 3.4 และกลุ่มติดเตียงร้อยละ 0.6 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โดยมีโรคเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น โรคสมองเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และภาวะโภชนาการกลุ่มเสี่ยงอ้วน เป็นโรคร่วมเรื้อรัง

 

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เปิดเผยอีกว่าโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ” ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในทุกมิติ ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา การบำบัดฟื้นฟู และปัญหาเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ และสหสาขาวิชาชีพ โดยให้บริการครอบคลุมครบวงจรแบบ One stop service และยังเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ โดยมีการจัดระบบช่องทางพิเศษ ระหว่างคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้บริการผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมในทุกปัญหาสุขภาพ โดยมีผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญเข้ารับบริการ คือ โรคสมองเสื่อมร้อยละ 90 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 15 โรคหัวใจร้อยละ 10 เสี่ยง หกล้มร้อยละ 20 ข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 15 และภาวะโภชนาการร้อยละ 5

 

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้ ยังจัดระบบการรักษาต่อเนื่องในชุมชนแบบนัดหมายล่วงหน้าระหว่างคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น กับศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพื่อเป็นหน่วยให้การรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทางสูงอายุ กับหน่วยบริการสุขภาพทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้

 

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่าสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการหลงลืม หกล้มบ่อยมากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี มีปัญหาการเดินหรือการทรงตัว ข้อเข่าเสื่อม ปัญหาด้านโภชนาการ หรือน้ำหนัก การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคเรื้อรังหรือมีระดับไขมันสูง สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะด้านผู้สูงอายุทุกวันจันทร์, อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 09.00-12.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.043-009900 ต่อ 3636.