ทีเส็บ จัดงาน KHON KAEN POWERตอกย้ำศักยภาพขอนแก่นไมซ์ซิตี้ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อีสานสู่ระดับโลก

ทีเส็บ จัดงาน KHON KAEN POWERตอกย้ำศักยภาพขอนแก่นไมซ์ซิตี้ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อีสานสู่ระดับโลก

จังหวัดขอนแก่น กำลังก้าวขึ้นสู่บทบาทใหม่ ในฐานะ “ขอนแก่นไมซ์ซิตี้” ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าแห่งภาคอีสาน รองรับลูกค้ากลุ่มทั้งในประเทศ กลุ่มอินโดจีน และจีนตอนใต้ ด้วยศักยภาพอันโดดเด่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” จัดงาน KHON KAEN POWER ขับเคลื่อนและยกระดับขอนแก่นไมซ์ซิตี้ให้เป็นเมืองไมซ์ในระดับนานาชาติ
คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” กล่าวว่า “การพัฒนาไมซ์ชิตี้และเมืองศักยภาพไมซ์มุ่งเน้นการสร้างงานไมซ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับเมือง โดยเน้นการสร้างงานใหม่และพัฒนางานที่มีอยู่ให้เป็นเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไมซ์จากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ ซึ่งมีผลดีต่อการกระจายรายได้ท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ เป็นกระบวนการใช้งานไมซ์ในการสร้างคุณค่าในพื้นที่ ส่วนการส่งเสริมเมืองศักยภาพไมซ์ชิตี้เน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านการดึงงานเทศกาลระดับเมกะอีเว้นท์มาในภูมิภาค และยกระดับงานเทศกาลเด่นให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีงานเทศกาลเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่มีศักยภาพหลากหลายงาน ที่สามารถพัฒนาและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปสู่ระดับนานาชาติได้ ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรด้านงานเทศกาล และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จึงมีความสำคัญ เป็นการเพิ่มโอกาสบูรณาการทำงานรวมกันในการดึงงานระดับนานาชาติเข้ามาจัดในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตได้ อันเป็นการสร้างงาน สร้างคน สร้างความแตกต่าง และกำหนดตำแหน่งทางธุรกิจไมซ์ของจังหวัด รวมถึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การเป็นเมืองไมซ์ในระดับนานาชาติต่อไป”
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ “เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเทศกาลเด่นจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ระดับนานาชาติ ด้วยการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเด่นประจำจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์เข้าพื้นที่และเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดงานไมซ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานเทศกาลในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติให้แก่ภาคีเครือข่ายไมซ์และนักจัดเทศกาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สำหรับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดต่าง ๆ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือด้วย”
กิจกรรมในงานมีการบรรยายพิเศษ “เป้าหมายในการผลักดัน POWER MICE ภูมิภาค” โดย คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ทีเส็บ และการเสวนาหัวข้อ “Power of Isan Authentic” โดย ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ เลขาธิการสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน “Power of Food Festival” โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมยั่งยืน”Power of Creative Culture Capital” โดย ดร. อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ ผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำและนักดนตรีคลาสสิกระดับโลก
และมีพิธีลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนขอนแก่น ไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก” ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมไหมไทยและสิ่งทอขอนแก่น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งในครั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐในการสนับสนุนและเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านเทศกาลและงานไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานเทศกาลในพื้นที่สู่ระดับนานาชาติให้แก่ภาคีเครือข่ายไมซ์และนักจัดเทศกาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเข้าสู่พื้นที่ ด้วยความสำเร็จที่คาดหวังของโครงการนี้จะสร้างประโยชน์สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป