ปทุมธานี โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ออกให้บริการประชาชน

ปทุมธานี โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ออกให้บริการประชาชน

 

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการ โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

เพื่อให้กำลังใจแก่คณะทันตแพทย์พยาบาล และจิตอาสา และนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี (SCGF) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้ต้องขังหญิง จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

 

โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” เป็นโครงการที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่ายแพทย์อาสา ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัย ทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเข้ารับบริการสิทธิการรักษาพยาบาลในด้านต่างๆ ทั้งการตรวจสุขภาพดวงตา รักษาโรคต้อกระจก และด้านทันตกรรม ในรูปแบบการออกหน่วยเคลื่อนที่ ไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕

 

สำหรับในครั้งนี้ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี จัดโครงการฯ เป็นครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้ารับบริการด้านทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด จำนวน ๕๐๐ ราย ช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน