ชัยภูมิ-เปิดป้ายสมาคมผู้บริหารฯ สพม.ชัยภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมืออาชีพ

ชัยภูมิ-เปิดป้ายสมาคมผู้บริหารฯ สพม.ชัยภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมืออาชีพ

 

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ส.บ.ม.ชย.) เผยว่า สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนและรับรองจากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดชัยภูมิ (ส.ค.4(1/2566) ทะเบียนเลขที่ 3/2566) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกของสมาคม องค์กร สถาบัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน อันจะเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพของสมาชิก เป็นองค์กรหลักในการรักษาสิทธิประโยชน์ของสถานศึกษาในสังกัด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือของประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยตระหนักว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่พึงร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย จรรโลงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของผู้บริหารสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และที่สำคัญสมาคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุ๊กเกอร์แต่ใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการสมาคมฯ พร้อมผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ และผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกียรติร่วมงานและเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการขับเคลื่อบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิต่อไป ///