ปทุมธานี เกษตรปทุมธานีลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

ปทุมธานี เกษตรปทุมธานีลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

 

เมื่อวันที่​ 8 พฤษภาคม​ 2567​ เวลา​ 09.00 น.นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางอรัญญา ทรงบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายสุธีร์ ชัยประเดิมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางอรทัย จันทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

 

และ นายประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี และเวลา 13.00 น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี

 

โดยมีประเด็นติดตามนิเทศงาน ดังนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน งานประชาสัมพันธ์ ทะเบียนเกษตรกรและการเข้าร่วมโครงการ/มาตรการช่วยเหลือภาครัฐ การน้อมนำศาสตร์พระราชา หรือแนวทางโครงการตามพระราชดำริมาขยายผลเชิงพื้นที่ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน