เพชรบูรณ์ ผ้ามัดหมี่คั่นน้อยลายโบราณ กลุ่มทอผ้าบ้านนาซำ สุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

เพชรบูรณ์ ผ้ามัดหมี่คั่นน้อยลายโบราณ กลุ่มทอผ้าบ้านนาซำ สุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.เพชรประทุมมาพร ทองอุ่นเกตุมณีศา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมี นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสิน ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

การคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกสุดยอดผ้าประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อค้นหาและพัฒนาผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด และผ้าอัตลักษณ์ประจำอำเภอแสดง ถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายกลุ่มช่างทอในพื้นที่เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับรายได้และ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากอย่างยั่งยืน ตลอดจน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

โดยมีผู้สนใจจากกลุ่มทอผ้า ส่งผ้าเข้าร่วมประกวดจำนวน 49 ผืน ประกอบด้วย ผ้ามัดหมี่ 32 ผืน ผ้าขิด 1 ผืน ผ้ายกดอก 6 ผืน ผ้าปัก 2 ผืน ผ้าเทคนิค 1 ผืน และ ผ้าพิมพ์ลาย 7 ผืน การคัดเลือกจะคัดเลือกผ้าที่ดีที่สุดของแต่ละประเภท จากนั้นจะนำมาคัดเลือกสุดยอดผ้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และผ้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 จะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 

ผลการคัดเลือกสุดยอดผ้าประจำปี 2567 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้ามัดหมี่คั่นน้อยลายโบราณ (ย้อมสีธรรมชาติ) กลุ่มทอผ้าบ้านนาซำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผ้ายกดอกไทหล่มประยุกต์ลายพระราชทาน กลุ่มทอผ้าลายโบราณวังรักวังร่อง รางวัลรองชนะเลิศอันอันดับที่ 2 ผ้าขิดจันทร์โบราณ กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิด วัดโฆษา และ รางวัลชมเชยได้แก่ ผ้าไหมทอมือ ลายวิเลิศรักษ์วิเชียรบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพุเตย / ผ้าปักรวมใจเทิดไว้ซึ่งภูมิปัญญาส่งต่อคุณค่าสู่บรรพชน กลุ่ม Piyasila