ร้อยเอ็ด…นายกฯเศรษฐา เยือนร้อยเอ็ดแก้ปัญหาแหล่งน้ำและแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้แก่ชาวร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…นายกฯเศรษฐา เยือนร้อยเอ็ดแก้ปัญหาแหล่งน้ำและแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้แก่ชาวร้อยเอ็ด

 

วันนี้( 5 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 14.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องแหล่งน้ำ และการพัฒนาโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายสรุปแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมด้วย ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ราวมต้อนรับเป็นจำนวนมาก ที่ ที่ วัดกู่พระโกนา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีการเสนอแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเขตทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกรมชลประทานเสนอ แผนงานระยะเร่งด่วน และแผนงานระยะกลางในการพัฒนาลุ่มน้ำ เสนอแผนขุดลอกลำเขียวใหญ่ ความยาว 222 กิโลเมตร, เพื่อขยายพื้นที่รับประโยชน์ 100,000 ไร่ และขุดลอกลำห้วยแล้งความยาว 30 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 30,000 ไร่ เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ ทั้งปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ แก้ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำ รวมถึงปัญหาน้ำและดินซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างร้อยเอ็ดกับอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อำเภอโพนทรายร้อยเอ็ด

อำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด, และพื้นที่ข้างเคียง ให้สามารถใช้สอยได้ประโยชน์ครบถ้วนรอบด้าน ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ประมาณ 2.1 ล้านไร่ ในเขต 5 จังหวัด คือร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และยโสธร ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมชลประทาน พิจารณาโครงการพัฒนาระบบชลประทานทั้งระบบในของร้อยเอ็ด และดูผลกระทบกับประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำระยะยาว ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในการอุปโภคบริโภค ดูแลเกษตรกรและพัฒนาการส่งเสริมปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

 

จากนั้นได้เข้าสักการะพระบรมธาตุวัดกลางอุดมเวทย์อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด และเข้ากราบนมัสการพระครู อดุลจันทคุณ (หลวงพ่อประดิษฐ์ จนฺทโร) เจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวทย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสตรวจราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้น นายกฯ กล่าวทักทายประชาชนและพบปะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

 

และจุดสุดท้ายที่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวพบปะประชาชน เรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะได้ในสิ้นปีนี้ รวมถึงได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ดีเพื่อให้มีราคาสูง นอกจากนั้นรัฐบาลยังขอให้ประชาชนที่มีปัญหาแจ้งยังนายอำเภอให้บริหารจัดการจ่ายดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม ขณะที่ปัญหายาเสพติดรัฐบาลมีนโยบายหลักคือ แยกผู้เสพจากชุมชนไปบำบัด เพื่อคืนสู่ครอบครัว ผู้ค้ายาต้องถูกจัดการโดยกฎหมาย ยึดทรัพย์ทันที เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689