ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตรับการตรวจประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตรับการตรวจประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น ๑๒ อาคารจอดรถยนต์เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต นำโดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธาน การเข้ารับการตรวจประเมินเชิงลึก การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการฯ ในประเด็นความร่วมมือ ปัญหาอุปสรรค ความโดดเด่น และความสำเร็จของนวัตกรรมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ภายใต้ งานถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว Walking Street @ Rangsit”

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน