ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี พบปะเยาวชน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 42 ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี พบปะเยาวชน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 42 ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ต้อนรับกลุ่มเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 42 พร้อมให้โอวาทให้เยาวชนทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสิ่งที่ดี นำไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาสังคมบ้านเกิดให้มีความเจริญก้าวหน้า นอกจากนั้น ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้ง 17 ครอบครัวที่ดูแลเยาวชนเป็นอย่างดี และมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนฯ โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 มีเยาวชนมาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567 โดยพักอาศัยในพื้นที่อำเมืองปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว รับเยาวชนพุทธเพศชาย จำนวน 2 คน อำเภอคลองหลวง จำนวน 8 ครอบครัว รับเยาวชนอิสลามเพศชาย จำนวน 8 คน เยาวชนอิสลามเพศหญิง จำนวน 6 คน และเยาวชนพุทธเพศหญิง จำนวน 2 คน รวม 16 คน อำเภอธัญบุรี จำนวน 3 ครอบครัว รับเยาวชนพุทธเพศชาย จำนวน 2 คน และเยาวชนพุทธเพศหญิง จำนวน 6 คน รวม 8 คน และอำเภอหนองเสือ จำนวน 5 ครอบครัว รับเยาวชนอิสลามเพศชาย จำนวน 4 คน และเยาวชนอิสลามเพศหญิง จำนวน 6 คน รวม 10 คน รวมเยาวชนทั้งสิ้น 36 คน แยกเป็นชาย 16 คน และหญิง 20 คน

สำหรับ กิจกรรมในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 มีกำหนดนำคณะเยาวชนทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย หัวลำโพง ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนต่างศาสนาที่อยู่ร่วมกัน ณ ชุมชนบางหลวง โบสถ์วัดซางตาครู้ส วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มิสยิดกุฎีขาว เขตบางกอกใหญ่ ชุมชนบ้านแขก เขตธนบุรี รับฟังการเสวนาเรื่องการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม เข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์และบรรยายพิเศษ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ทัศนศึกษาพระราชวังเดิม กองทัพเรือ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง เข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลก วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โบสถ์เซนต์บุญยอเซฟ รับฟังบรรยาย พหุวัฒนธรรมสร้างชาติ ณ มิสยิดโดมทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน