นครปฐม-อบจ.นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ให้กับสถานพยาบาล ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่

นครปฐม-อบจ.นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ให้กับสถานพยาบาล ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในจังหวัดนครปฐม ให้มีโอกาสเข้าถึงการฟื้นฟูและได้รับอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูที่จำเป็นอย่างทั่วถึง ครอบคลุมในทุกด้านแบบบูรณาการ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ได้ลงนามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2565 และได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามแผนงานสนับสนุนการให้บริการยืมอุปกรณ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและที่บ้าน และการปรับสภาพแวดล้อม และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ได้เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้


1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2567 หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสามควายเผือก เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลตำบลมาบแค องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า รวมทั้งสิ้น 19 หลัง งบประมาณ 2,438,313.99 บาท


2. โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลกำแพงแสน และโรงพยาบาลดอนตูม งบประมาณ 1,437,950 บาท
3. โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหา การกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่างบประมาณ 94,822 บาท
…………………………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว