Breaking News

สระบุรี/คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก

สระบุรี/คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นำคณะกรรมการและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ กล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และร่วมหาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สามารถดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนั้น ได้เยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่และกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

โดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2518 และในปี 2535 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นปีศตวรรษแห่งการพัฒนาสถานีใหม่ประกอบกับในวโรกาส มหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกสถานีอนามัยแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดารเข้าร่วมโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานีอนามัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารบริการและวิชาการสามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา 5 ด้าน

คือ การคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์อภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ Green and clean Hospital การบริการแบบมีส่วนร่วม การแพทย์แผนไทยและ การวิจัยและนวัตกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ดูแลรับผิดชอบประชาชนในเขตตำบลลำพญากลาง ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 4,266 คน มีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยประมาณ 29 คนต่อวัน สถานีอนามัยแห่งนี้ได้พัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน