Breaking News

จันทบุรี-คุมประพฤติจันทบุรีจัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพให้ผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นที่ยอมรับในสังคม

จันทบุรี-คุมประพฤติจันทบุรีจัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพให้ผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นที่ยอมรับในสังคม

วันนี้ ( 8 พ.ย.65 ) ที่สวนดูพ์จันท์ ฟาร์ม อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี (เรือนจำเก่า) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการ “ประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (season 2)” โดยมีนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครคุมประพฤติ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีได้นำเสนอผลงานการฝึกอาชีพ การทำอาหารคาว – หวาน และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือการทำอาหาร มีรายได้และความมั่นคงทางอาชีพ ตลอดจน แสดงพลังความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายร่วมเป็นกลไกสำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก