Breaking News

ลพบุรี-พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ติดตามผลการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี-พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ติดตามผลการดำเนินงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  นายนิวัฒน์ รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย สหกรณ์ส่วนป่าภาคเอกชนลพบุรี จำกัด
โดยนายปรีชา กิจรัตนกาญจน์ พร้อมคณะ และประชนทั่วไปรอให้การต้อนรับพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้รวม “พลัง บ-ว-ร” บ้าน วัด ราชการ โรงเรียน

ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ของจังหวัดลพบุรี เช่น การแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารีใน “อุภินนมัตถจรกถา”, โครงการสังฆประชานุเคราะห์จังหวัดลพบุรี โครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน โครงการเจ้าคณะ ผู้ว่าฯ พบพระ เยี่ยมวัดโครงการผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม, โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, โครงการ โรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด – 19, โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขาดแคลน, โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างศีล สร้างสุข ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดลพบุรี ตลอดจนการจัดกิจกรรม วิถีพุทธส่งเสริมการรักษาศีล 5 และจัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (หน่วย อ.บ.ต.) เป็นต้น

จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยปลา และตรวจเยี่ยมกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกเจริญ และสวนอินทผลัม เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลพบุรี (ศูนย์โคกเจริญ)
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดลพบุรี เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จด้วยดี

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวสยามฯ ประจำ จ.ลพบุรี