Breaking News

เพชรบูรณ์-เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพคนเพชรบูรณ์ตื่นรู้ รับมือวิกฤติสุขภาพ

เพชรบูรณ์-เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพคนเพชรบูรณ์ตื่นรู้ รับมือวิกฤติสุขภาพ

ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมจัดงานเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่่่่่่่ 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น ณ บริเวณหอวัฒนธรรม ลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และบริเวณหน้าหอโบราณคดี เพชรบูรณ์อินทราชัย (หน้าศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงกำหนดให้มีเครื่องมือทำงานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ หมายถึง กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการใช้ฐานความรู้เป็นฐานการทำงาน และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและทำหน้าที่ดูแลสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย


ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนด จัดงานเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่่่่่่่ 26 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหอวัฒนธรรม ลานหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และบริเวณหน้าหอโบราณคดี เพชรบูรณ์อินทราชัย (หน้าศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

ในงาน ได้รับเกียรติจาก โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน การเสนอนโยบายสาธารณะ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สมุนไพรต้านโรค และประเด็น คนเพชรบูรณ์ตื่นรู้ คือพลังต่อสู้รับมือวิกฤติสุขภาพ ภายใต้ประเด็น พลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ จากเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตร และได้รับรางวัลการันตรีดีเด่นจากทุกอำเภอ

มนสิชา คล้ายแก้ว