Breaking News

ลำพูน – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมบูรณาการแนวทางปฏิบัติของหน่วย มูลนิธิ สมาคม ชมรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ลำพูน – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมบูรณาการแนวทางปฏิบัติของหน่วย มูลนิธิ สมาคม ชมรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เมื่อเวลา 09:00 ถึง 12:30 นาฬิกา วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ถนนลำพูน-เชียงใหม่ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมบูรณาการแนวทางปฏิบัติของหน่วยมูลนิธิ สมาคม ชมรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีนางบุษบา อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครจาก มูลนิธิ สมาคม และ ชมรมต่างๆในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับในการประชุมดังกล่าว มีวาระการประชุมในเรื่องข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยมูลนิธิ สมาคม ชมรมเอกชนต่างๆในจังหวัดลำพูน จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม และนำเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และบูรณาการแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยเอกชน ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ ที่เป็นหน่วยอาสาช่วยเหลือประชาชนตามภาระกิจต่างๆในจังหวัด ตลอดจนร่วมแก้ปัญหา หาแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมครั้งนี้ ได้เชิญมูลนิธิ สมาคม ชมรมเอกชนที่ขึ้นทะเบียนขอจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดจำนวน 3 หน่วย และมูลนิธิ สมาคม ชมรมเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 7 หน่วยเข้าร่วม พร้อมทั้งได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนฯที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบูรณาการแนวทางปฏิบัติ ตามขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สมาคม ชมรมเอกชนครั้งนี้

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน