กาฬสินธุ์ มอบทุนนศ.เรียนดียากจนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์จัดโครงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษาเรียนดีฐานะยากจน โดยมีผู้ใหญ่ใจบุญและทุกภาคทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมสนับสนุนมอบทุนสร้างขวัญ กำลังใจ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

 


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ใน จ.กาฬสินธุ์ นักเรียน และนักศึกษารับมอบและให้การต้อนรับ


นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษา มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจัดมอบจำนวน 437 ทุนๆละ 2,000 – 5,000 บาท รวม 1,255,000 บาท


ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ ลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่าย ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองในช่วงโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากาฬสินธุ์ให้ดีกว่านี้และพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้วย