สระบุรี/คณะนักศึกษา วปอ. 64 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรีและชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ศูนย์การทหารม้าสระบุรี

สระบุรี/คณะนักศึกษา วปอ. 64 และคณะนักศึกษาสถาบันต่างๆ ศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรีและชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ศูนย์การทหารม้าสระบุรี

พลโท ไพศาล งามวงศ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 และหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรเสนาธิการทหาร หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้ริหารสถานศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำ รวมถึงคณะนายทหารจากมิตรประเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

และงานด้านการทหารของกองทัพบกเหล่าทหารม้า ที่ศูนย์การทหารม้าและการปฏิบัติการรบแบบเต็มรูปแบบ ณ สนามปืนใหญ่รถถัง( เปรม ติณสูลานนท์) มี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ได้ให้การต้อนรับ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและคณะนักศึกษาได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโดยวิดีทัศน์กิจกรรมภารกิจงานของจังหวัดสระบุรี ศูนย์การทหารม้าสระบุรี และมณฑลทหารบกที่ 18 พร้อมทั้งร่วมพูดคุย ตอบข้อซักถาม


จากนั้น คณะนักศึกษาฯ ได้ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปสนามยิงปืนใหญ่รถถัง เปรมติณสูลานนท์ เพื่อชมการสาธิตการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบทหารม้า อาทิ การรบทางยุทธวิธี การใช้อาวุธบนหลังม้า การใช้สัตว์บรรทุกต่าง การจัดแสดงยานรบในอดีต การจัดแสดงรถถัง การจัดหน่วยทหารม้าในระดับหมวด รวมถึงการปฏิบัติการรบพิเศษทางภาคพื้นดิน มีการรบด้วยรถถัง ซึ่งถือว่าเป็นเขี้ยวเล็บ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยกองทัพไทยของเหล่าทหารม้า ซึ่งเหล่าทหารม้า เป็นเหล่ากำลังรบหลักเหล่าหนึ่งของกองทัพบก ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ มีความคล่องแคล่ว ในการเคลื่อนที่ มีอำนาจในการยิงที่รุนแรง มีอำนาจในการข่มขวัญสูง ซึ่งลักษณะดังกล่าวจึงทำให้เหล่าทหารม้าเป็นกำลังรบที่ทรงศักยภาพในการทำสงครามและการป้องปรามและสามารถประกันความสำเร็จให้กับผู้บังคับบัญชาในทุกภารกิจที่รับมอบหมาย


ปัจจุบันเหล่าทหารม้ามีการจัดหน่วยในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 3 กองพลทหารม้า 7 กรม 31 กองพัน 5 กองร้อย ทหารม้าลาดตระเวน 1 กองร้อยม้าอากาศ และยังคงมีการจัดหน่วยทหารม้าไว้ 1 กองพัน คือ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เพื่อถวายพระเกียรติ แห่นำตามเสด็จ และถวายอารักขาแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะ ที่มาเยือนประเทศไทย รวมทั้งทำการรบอย่างทหารม้าได้เมื่อจำเป็น จังหวัดที่มีหน่วยทหารม้าอยู่ นอกจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, น่าน, อุตรดิตถ์, แพร่, กาญจนบุรี, นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด และปัตตานี

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน