สมุทรสงคราม-สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สมุทรสงคราม-สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

วันนี้(23 ก.พ.65)นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณวัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางสมพิศ ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

ซึ่งมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางด้านการเกษตรการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โลกสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยในงานเปิดให้บริการคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกข้ามคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกเกษตรและสหกรณ์คลีนิคอารักขาและการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ท้องที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้บริการงานทางวิชาการรวมถึงตัวเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จที่มุ่งหวังเร็วขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและผู้สนใจจึงขอให้ผู้เข้ารับบริการจากคลีนิคเกษตรและบริการเสริมต่างๆและนำความรู้ไปประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตในพื้นที่ทำกินของท่านเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดและผู้บริโภคก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นผลต่อตนเองและครอบครัวและสังคมโดยรวมต่อไป