นครนายก – ธ.ก.ส.จังหวัดนครนายกจัดประชุมเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้าระดับจังหวัด ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เพื่อเผยแพร่กิจกรรม

นครนายก – ธ.ก.ส.จังหวัดนครนายกจัดประชุมเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้าระดับจังหวัด ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เพื่อเผยแพร่กิจกรรม

 

22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่THE CHAMUANG FOREST RESORT (นายหัว คาเฟ่) ตำบลสาริา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวรภาส บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้าระดับจังหวัด ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก โดยชี้แจงนโยบายและผลการดำเนินงานธ.ก.ส.การแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานจากผู้มีส่วนได้-เสียภายนอก โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ได้เข้าร่วมรับฟังพร้อมเสนอแนวความคิดเห็น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาของแต่ละพื้นที่ และมีการเลือกตั้งประธานกลุ่มเครือข่ายฯ

ทั้งนี้เพื่อพัฒนรูปแบบและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมได้มุ่งเน้น เรื่องโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้านาปี โครงการนาทีทอง ลดดอกเบี้ยสู้โควิด ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งให้เกษตรกรมีขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ในการประชุมครั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม และเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ และร่วมกันพัฒนางานธ.ก.ส.ให้มีประสิทธิภาพและสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก