เชียงใหม่ – รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยการสร้างวินัยจราจร บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)

เชียงใหม่ – รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยการสร้างวินัยจราจร บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.ณ บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้า สนง. ปภ. จ. ชม.นางบุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข หัวหน้า สอจร. ภาคเหนือ รศ. ลำดวน ศรีศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่(รับผิดชอบงานจราจร)พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยการสร้างวินัยจราจร เริ่มจากตัวผู้ขับขี่ในการปลูกจิตสำนึกข้ามทางม้าลาย อย่างปลอดภัย

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม และให้ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นเรื่องการเร่งดำเนินการ สร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และอำนวยความสะดวกจราจร ในตัวเมืองให้มีความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคู่ กับการประชาสัมพันธ์เพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุการเดินข้ามถนนในทางม้าลายได้อย่างปลอดภัยต่อไป


นภาพร/เชียงใหม่