สมุทรปราการ-“เทศบาลตำบลแพรกษา” วางยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จัดทำ”แผนชุมชน” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สมุทรปราการ-“เทศบาลตำบลแพรกษา” วางยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จัดทำ”แผนชุมชน” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ที่ห้องประชุมโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมการเปิดโครงการจัดทำ”แผนชุมชน” ประจำปี 2565 พร้อมรับฟังการบรรยายและความสำคัญของโครงการดังกล่าว

ด้าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ กล่าวว่า เทศบาลตำบลแพรกษาโดยการนำของ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา มีความห่วงใยประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา และเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ด้าน นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลแพรกษาได้เปิดโครงการจัดทำ”แผนชุมชน” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษาสามารถเข้ามามีบทบาทร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการนำเสนอปัญหาและความต้องการ ตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงกับความต้องการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน การให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนแล้วนำความรู้ไปจัดทำแผนชุมชนของตนเอง เสนอให้เทศบาลนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหรือแผนพัฒนาสี่ปี รวมถึงการจัดสรรงบประมาณลงสู่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน