โครงการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

โครงการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)และมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019(โควิด19)

 

เมื่อเวลา 09.00 น ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ลานกิจกรรมร้านมองเฮียร์-คาเฟ่ และครัวบ้านลุงดำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเ ขต 7 จังหวัดชลบุรี ในฐานะ คณะกรรมาธิการการปกครอง นายเกียรติภูมิ ม่วงหวาน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกรรมาธิการการปกครอง นางสาวชุติปภา ทะสะภาค ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการปกครอง และนายภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการปกครอง เปิดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ และ รับเรื่องร้องเรียน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด โคโรน่า 2019 (1โควิด19)

ซึ่งการจัดสัมมนา ของภาครัฐและคณะกรรมาธิการการปกครองครั้งนี้เล็งเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด19) ที่มีการระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย องค์กรอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคสายพันธุ์โคโรน่า2019 (โควิด-19) เป็นการระบาดใหญ่ ในประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศ เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ. ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรีลงความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตราชอณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรไทยมาตรา 55 ได้กำหนดว่า รัฐบาลต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับบริการจากสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญา ด้านแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รวมทั้งการให้บริการสาธารณสุข ต้องครอบคลุมและส่งเสริมสุขภาพการคุ้มครองและป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพด้วยรัฐบาลต้องพัฒนา บริการสาธารณสุข ให้มีสุขภาพและมาตรฐาน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นโอกาสอันดี จากการร่วมมือ ขอทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นบทบาทสำคัญ ที่ประชาชนจะได้สัมผัสข้อมูล เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ตัวเอง ห่างไกลโรคติดต่อ และรับรู้ถึงราชการของภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อโคโรน่า 2019 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือ นำเสนอภาพปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาด เชื้อโรคครั้งนี้ในพื้นที่ และเป็นช่องทางการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อน รวดเร็วเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแนวทางต่อไป…

ภาพ/ข่าว สมชาย โคตล่าม แขก ผู้สื่อข่าวพัทยาจังหวัดชลบุรี