สระบุรี/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี”สานพลังพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัย”

สระบุรี/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี”สานพลังพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัย”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น .นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ประธานเปิดโครงการเวทีผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี”สานพลังพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมไออุ่นรีสอร์ท มีนางสาวณัฐรภา เจตินัย ประธาน ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน เป็นการแลกเปลี่ยนสารและการปัญหาและพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะว่าด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน เพื่อความปลอดภัยคุ้มครองเสร็จของผู้บริโภคและขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายช่วยกันอุบัติเหตุการสูญเสียคนในครอบครัว

โดยดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ เลขาฯคณะทำงานจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี แลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะฯ”การส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน”จังหวัดสระบุรีการดำเนินงานขององค์กรผู้บริโภคขับเคลื่อนรถโดยสารสาธารณะการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการของรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยทางถนนทุกอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เป็นการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติพฤติกรรมของผู้บริโภคเห็นควรร่วมมือกับภาคทุกภาคส่วนในความปลอดภัยโดยน.ส.วัชรีย์พุฒพิชัย ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรี (คปภ )และรถโดยสารยุค 4.0 โดยบริษัทพัฒนาเมืองสระบุรีพร้อมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน