สตูล ศรชล.จังหวัดสตูลจัดอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

สตูล ศรชล.จังหวัดสตูลจัดอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ 16 ก.พ.2565 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 ที่ผ่านมา ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ รอง ผอ.สรชล.จังหวัดสตูล จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดสตูลให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล หัวข้อ “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล/ผวจ.จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และ น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาฯ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 60 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานใน ศรชล.จังหวัดสตูล หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ สตารินทร์ รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล


ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล และเพื่อเป็นเวทีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลสภาพระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากร การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ พัฒนาแนวคิดร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลและชายฝั่ง ซึ่งในปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดสตูล มีปัญหามากมายหลายด้าน เช่น การทำประมงใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย การท่องเที่ยวที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน การทำประมงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจตรงกันและให้ความร่วมมือกันในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นการช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูลติอไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล