นราธิวาส – คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ราชภัฏยะลา เปิด YRU ครัวฮาลาล อย่างเป็นทางการ เน้นนักศึกษาปฏิบัติจริง บริการอาหารในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย

นราธิวาส – คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ราชภัฏยะลา เปิด YRU ครัวฮาลาล อย่างเป็นทางการ เน้นนักศึกษาปฏิบัติจริง บริการอาหารในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิด YRU ครัวฮาลาล อย่างเป็นทางการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมตัดริบบิ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมด้วยแสดงความยินดี และเยี่ยมชมห้องครัวฮาลาล YRU ที่ได้มาตราฐานและชิมรสชาติอาหารผสมผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้อย่างลงตัว บริเวณด้านหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคตนั้น มีผลสืบเนื่องทำให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อตั้ง YRU ครัวฮาลาล เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาการประกอบอาหารฮาลาล ได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างเรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ นอกจากนี้เป็นแหล่งบริการอาหารในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังกล่าวอีกว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดังนี้ การเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ และบุคลากรในหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาลเพื่อรองรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การทดลองคิดค้นเมนูอาหารต่างๆ ทั้งอาหารไทย และอาหารอัตลักษณ์ รวมทั้งการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งจากเกษตรกร และวัตถุดิบจากโครงการต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นส่วนประกอบของเมนูอาหาร การทดลองให้บริการอาหารทั้งในและนอกสถานที่มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส