ปทุมธานี-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ปทุมธานี-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
************************

 


เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เขตตรวจราชการที่ ๒ เป็นประธานการตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ผอ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก นางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร ผอ.หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นางมาดา กระดังงา ผอ.หออัครศิลปิน นางสาวกัญณศมนต์ ภู่ธรรม ผอ.คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี


การตรวจราชการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงให้กำลังใจข้าราชการในส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อนงานกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นกระทรวงกึ่งเศรษฐกิจตามนโยบายของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นอกจากจะต้องยึดมั่นตามระเบียบ อำนาจหน้าที่แล้ว ยังจะต้องมีการปรับตัวให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สอดคล้องกับบริบทของภูมิสังคมที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-๑๙ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีจึงคิด พัฒนางาน และรายงานผลงาน โดยมีข้อเสนอเพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมแก่ผู้ตรวจกระทรวงวัฒธรรม เช่น
๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับความไว้วางใจและมอบหมายจากจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นผู้กำกับดูแลการจัดงานพิธีของทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานพิธีสงฆ์ของจังหวัด


๒. การจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิค เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดยในปีนี้ได้รับมอบหมายให้สร้างความตระหนัก รับรู้เรื่องวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย อาทิ การสวมหมวกกันน็อค 100% การหยุดรถก่อนถึงทางม้าลาย ฯลฯ
๓. เสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดหลักสูตรอบรมให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ให้มีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ อันเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งรับข้อเสนอเพื่อนำไปกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนากระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหลักของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน