นราธิวาส-พิธีมอบวัสดุสร้างบ้านแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในระบบ TPMAP จังหวัดนราธิวาส

ณ บ้าน นางรอมือละ ลาตา ม.7 บ้านแคนา ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุสร้างบ้านแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในระบบ tpmap จังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนาธิวาสได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Naratghiwat Happiness Model : “คนนราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มิติด้านความเป็นอยู่ กิจกรรมสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยพร้อมกันทุกอำเภอฯ ละ ๑ ครัวเรือน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย ในระบบ TPMAP ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอำเภอเมืองนราธิวาส ได้คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย นางรอมมือเลาะ สาตา บ้านเลขที่ ๘๙/จ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการสร้างและต่อเติมที่อยู่อาศัย

โดยในเบื้องต้น นางรอมมือเลาะ สาตา และสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๖ คน อาศัยอยู่บ้านญาติไม่มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง หลังจากทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย สนับสนุนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ การบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้สนับสนุนและช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายและครัวเรือนนางรอมมือเลาะ สาตา ได้ช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในชุมชน ด้วยการมอบวัสดุการก่อสร้างบ้านเป็นไม้เก่าฯ อิฐเก่าฯ โดยสมาชิกในครอบครัวช่วยกันก่อสร้าง

แต่วัสดุที่ใด้รับมอบมีจำกัดไม่สามารถที่จะสร้างบ้านให้เสร็จได้ สหกรณ์นิคมศรีสาคร ได้มอบวัสดุก่อสร้างบ้านให้กับนางรอมมือเลาะ สาตา จำนวนเงิน ๒0,000 บาทคาสนี้ขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราวาส ท่านสนั่น พงษ์อักษร ได้พบปูดคุยกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ ทีมปฏิบัติการระดับตำบล ทีมพี่เลี้ยง พร้อมชักถามความเป็นอยู่ครอบครัว และร่วมก่ออิฐเสาบ้านพร้อมอบวัสดุอสร้างบ้านแก่นางรอมมือเลาะ สะตา ต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส