เพชรบูรณ์ – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ชุด โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเขาค้อ ประชาชน เข้าร่วม พิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


โอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 ราย ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ในครั้งนี้

ทั้งนี้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี จังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูง จะมีอากาศที่หนาวเย็น ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวจำนวนมาก จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้สำรวจและคัดเลือกประชาชนที่ประสบภัยหนาว เพื่อมารับมอบผ้าห่มกันหนาว ในวันนี้จำนวน 500 ครัวเรือน

 

สนง.ปชส.พช/มนสิชา คล้ายแก้ว