ปราจีนบุรี-พัฒนาฝีมือแรงงานดันแรงงานคุณภาพ ให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ  (ชมคลิป)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซเรนิตี้ โฮเต็ล แอนด์ สปา ออนเซ็น กบินทร์บุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง เยียวยาความเดือดร้อนของกำลังแรงงานของประเทศ โดยนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า จาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบกิจการ ในการได้รับการยกเว้นภาษีร้อยละร้อยจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงเงินอุดหนุนกรณีต่างๆจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่สถานประกอบกิจการ เนื่องจากคนหรือกำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ


ด้านนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวหลังจากเป็นประธานเปิดสัมมนา ต่อไปว่า จังหวัดปราจีนบุรีถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.กว่า 180 แห่ง การพัฒนากำลังคนถือเป็นสิ่งสำคัญ และในปีที่ผ่านมามีกำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือกว่า 80,000 คน ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงได้จัดสัมมนาเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกในวันที่ 7 ก.พ.2565 โดยมีนายอาธิศักดิ์ กังสวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และสำหรับวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ รวมทั้งการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงาน จะทำให้สถานประกอบกิจการได้ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับอาชีวศึกษา มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการศึกษาและในภาคการทำงาน บูรณาการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ได้รับการพัฒนา ส่งผลต่อกำลังแรงงาน สังคมและประเทศชาติต่อไป

//////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี