กาฬสินธุ์-เริ่มแล้วงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ครั้งที่ 3 สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567 เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ตัวแทนนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร งานวิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมด้านการเกษตร ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ในการตอบโจทย์พันธกิจของทางมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในเขตพื้นที่เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป การจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานราชการและเอกชน และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน(วงโปงลาง) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ การแข่งขันทักษะจัดสวนถาด การประกวดแคคตัส การประกวดโครงงานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันข้าวเหนียวมะม่วงกาฬสินธุ์ การประกวดธิดาเกษตรกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 และการประกวดธิดาเกษตรกาฬสินธุ์จำแลง ประจำปี 2567

 

ขณะที่นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ เป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รู้จักและเข้าใจองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด การแข่งข้นทักษะด้านการเกษตร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาบุคคลากร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม งานฟาร์ม บริการวิชาการทางด้านการเกษตร เป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง