อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดร้านค้าชุมชนคนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดร้านค้าชุมชนคนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ที่ เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูพิบูลรัตนากร เจ้าอาวาสวัดบันไดช้าง เจ้าคณะตำบลหัวเวียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการตลาดร้านค้าชุมชนคนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยนายธเนศ สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา นางพุทธิพร์ พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

  

เทศบาลตำบลหัวเวียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี มีแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน และเอื้ออำนวยต่อการเกษตรกรรม ประมงพื้นบ้านและอาชีพอื่นๆ ชุมชนบ้านหัวเวียงและบ้านกระทุ่มเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน้อยมาอย่างยาวนาน เมื่อว่างจากงานอาชีพเกษตรกรรม ก็มาทำอาชีพอื่นๆ ได้แก่ อาชีพ หัตถกรรมและอาชีพงานช่างฝีมือในด้านต่างๆ จนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน

   

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เปิดเผยว่า โครงการ “ตลาดชุมชน คนท้องถิ่นเข้มแข็ง” จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดำรงชีวิต เป็นการสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าของประชาชนทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ซอฟต์พาวเวอร์

ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าวได้จัดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชนและจัดพื้นที่ท่องเที่ยวแม่น้ำน้อย ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา