เชียงใหม่-การสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5

เปิดการสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 “การเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประจำปี 2567”

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่งประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5“การเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประจำปี 2567”
พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ประธานกรรมการดำเนินการ รองประธาน คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งในพื้นที่ภาค 5 ทั้ง 12 แห่ง และผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่งประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 กล่าวว่า การสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 “การเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประจำปี 2567” ในวันนี้ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5  ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559  และเข้าสู่ปีที่ 8 ในปีนี้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้ง 12 แห่งที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเข้าร่วมการสัมมนาด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่าน พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ, ท่าน พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์, ท่าน พล.ต.ท.มนตรี  สัมบุณณานนท์, พล.ต.ท.ประหยัชว์  บุญศรี และอดีตผู้บังคับบัญชาอีกหลายท่านที่ให้เกียรติร่วมการสัมมนาในวันนี้ ซึ่งกระผมมีความเชื่อมั่นว่าชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในพื้นที่ภาค 5 จะเข้มแข็งและสร้างความมั่นคง เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วยังจะขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติอีกด้วย

 

อนึ่งในช่วงการเสวนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ พื้นที่ภาค 5 ทั้ง 12 แห่ง กระผมขอฝากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของท่าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. และข้อสั่งการของท่าน พล.ต.ท.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการในการประชุมบริหาร ตร.เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาให้ทุก บช. ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ในสังกัดดำเนินการ ลดอัตราดอกเบี้ยลงให้เหลือในอัตราดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน 4.75 ให้กำหนดอัตราค่าเฉลี่ยคืนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 และให้กำหนดอัตราผลตอบแทนของกรรมการรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปีต่อคน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกสหกรณ์ทราบในรายงานประจำปี

   

ตลอดจนพิจารณาขยายอายุการกู้ออกไป 75 ปี ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ไม่ต้องรับภาระอัตราดอกเบี้ยมากกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่น และมีเงินรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลครอบครัวและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เมื่อข้าราชการตำรวจดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ก็จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

นภาพร/เชียงใหม่