สุโขทัย-เทศบาลสวรรคโลกเปิด“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ภูมิปัญญา จากพืชสมุนไพรและวัตุดิบพื้นถิ่น

สุโขทัย-เทศบาลสวรรคโลกเปิด“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ภูมิปัญญา จากพืชสมุนไพรและวัตุดิบพื้นถิ่น

 

 

นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองสวรรคโลก คณะกรรมการชุมชน และอสม.ประจำชุมชน เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ภูมิปัญญา จากพืชสมุนไพรและวัตุดิบพื้นถิ่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับเทศบาลเมืองสวรรคโลก

   

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมให้เกิดรายได้ โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม ในโครงการมีทั้งการพัฒนาอาชีพด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้ รวมถึงเปิดโอกาสร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยุ่งยืนในอนาคตต่อไป