กาฬสินธุ์ ตำบลเหนือจัดงานบุญบั้งไฟสืบสานประเพณีอีสานขอฝน

“วิรัช พิมพะนิตย์” ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น บูชาอารักษ์ หลักเมือง ขอฝนจากพญาแถน ให้ฝนตกตามฤดูกาล สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ และชาวสวนก่อนลงมือประกอบอาชีพ

ที่วัดเศวตวันวนาราม ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ซึ่งเทศบาลตำบลเหนือ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนตำบลเหนือจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อบูชาอารักษ์ หลักเมือง ขอฝนจากพญาแถนแถน ให้ฝนตกตามฤดูกาล รวมทั้งสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ และชาวสวน ก่อนลงมือประกอบอาชีพ

โดยมีนายวัญณวัช จุลบุรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมมีขบวนแห่บั้งไฟ การแข่งขันจุดบั้งไฟทางสูง การแสดงฟ้อนรำ ประกอบพิธีเปิดงาน ของแต่ละกลุ่มโซนหมู่บ้าน และการแสดงดนตรีวงหมอลำ

นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก เป็นประเพณีประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหนึ่งในประเพณีสิบสองเดือน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฮีตสิบสอง” นิยมจัดงานก่อนฤดูกาลทำนาเพาะปลูก เพื่อบูชาอารักษ์ หลักเมือง และขอฝนจากพญาแถน ให้ฝนตกตามฤดูกาล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในตำบล สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ และชาวสวน ก่อนลงมือประกอบอาชีพต่อไป

นายวิรัช กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามประเพณีบุญบั้งไฟยังนับเป็นงานประเพณีคู่กับชุมชน ซึ่งได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา แม้ว่าการจุดบั้งไฟจะเป็นเพียงความเชื่อ แต่เป็นความเชื่อที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ เกิดผลในเชิงจิตวิทยา สำหรับเกษตรกรที่ทำการเกษตรกรรมแบบอาศัยน้ำฝน นอกจากนี้ยังให้ผลในด้านอื่นๆ ทั้งการส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความเพลิดเพลินทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้