CNNC จับมือ วบส.รุ่นที่ 6 นิด้า กลุ่มประมงและชุมชน จัด CSR “คืนปูม้าสู่ทะเล ส่งต่อความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย”

CNNC จับมือ วบส.รุ่นที่ 6 นิด้า กลุ่มประมงและชุมชน จัด CSR “คืนปูม้าสู่ทะเล ส่งต่อความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย”

 

วันที่ 26 พ.ค.67 กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล เล็งเห็นความสำคัญการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งพิเศษขึ้นจากกำหนดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีละ 2 ครั้งตามมาตรการ EHIA โดยการปล่อยลูกปูม้า (ระยะแรกฟัก) จำนวน 20 ล้านตัว และกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1 ล้านตัว บริเวณที่ทำการกลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะนักศึกษาหลักสูตร วบส. รุ่น 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความร่วมมือจากท่าเรือแหลมฉบัง ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ สถานีวิจัยประมงศรีราชา สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี กลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

   

Mr. Luo Wen ผู้อำนวยการใหญ่ กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี กล่าว กล่าวว่า “CNNC จัดกิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งต่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล และเพิ่มจำนวนชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะปูม้าและกุ้งแชบ๊วยซึ่งเป็นพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นและเป็นสัตว์เศรษฐกิจของพี่น้องชาวประมง ณ บริเวณนี้
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมทั้งคณะนักศึกษาหลักสูตร วบส. รุ่นที่6 นิด้า และCNNC จะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป ”

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645