ปทุมธานี-นอภ.ลาดบัวหลวงเปิดห้องทำงานนายอำเภอ ต้อนรับนักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

ปทุมธานี-นอภ.ลาดบัวหลวงเปิดห้องทำงานนายอำเภอ ต้อนรับนักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดห้องทำงานของนายอำเภอ ที่อยู่บนที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง (Open House Lat Bua Luang District) เพื่อต้อนรับคณะนักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่มาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นระยะเวลา16วัน

นายอำเภอลาดบัวหลวงกล่าวว่า หลังจากที่ตนมาดำรงตําแหน่งนายอำเภอลาดบัวหลวงได้สามเดือน พบว่าอำเภอนี้เป็นอำเภอแบบพหุวัฒนธรรมที่มีประชาชนสองศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ60% และนับถือศาสนาอิสลามประมาณ40% โดยที่ประชาชนทั้งสองศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมา และเมื่อมีนักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 42 จากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพักอาศัยอยู่ที่อำเภอลาดบัวหลวงในช่วงปิดเทอม จำนวน 20 คน เมื่อนายอำเภอลาดบัวหลวงได้ลงไปเยี่ยมเด็กนักเรียนในพื้นที่ พบว่านักเรียนเหล่านี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ของอำเภอลาดบัวหลวงกันแล้ว ถือว่าได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติไปแล้ว ก็จะส่งเสริมให้ความรู้ภาคทฤษฎีหรือวิชาการบ้าง ประกอบกับหลายคนยังไม่รู้ว่าอำเภอประกอบไปด้วยส่วนราชการอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร และหลายคนอยากเห็นห้องทำงานของนายอำเภอ

ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของอำเภอ และส่วนราชการต่างๆภายในอำเภอ นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดบัวหลวง จึงได้เปิดห้องทำงานของนายอำเภอลาดบัวหลวง ต้อนรับคณะนักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในห้องทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นั่งเก้าอี้นายอำเภอลาดบัวหลวง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เหมือนงานวันเด็กแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้เด็กได้ไปนั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรี

ในการนี้นายอำเภอลาดบัวหลวงได้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ โดยขอให้นักเรียนให้ความสำคัญกับการศึกษาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด เป็นเด็กดีของพ่อแม่และประเทศชาติ เพราะการศึกษานั้นถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยยกตัวอย่างของนายอำเภอลาดบัวหลวงเอง ที่เป็นเด็กต่างจังหวัด พ่อแม่มีลูกมากและยากจน ด้วยความที่เป็นคนใฝ่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งยั่วยุทั้งปวง ตั้งใจเรียนหนังสือด้วยความขยัน อดทน หมั่นเพียร จนเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมและใช้เวลาเรียนเพียงสองปีครึ่ง

 

 

เมื่อจบปริญญาตรีแล้วสอบเข้าเป็นปลัดอำเภอได้ลำดับที่28ในจำนวนผู้สมัครสอบสามหมื่นกว่าคนทั่วประเทศ และเป็นปลัดอำเภอหญิงคนแรกของประเทศที่มาจากการสอบ เพราะปีนั้นเป็นปีแรกที่กรมการปกครองเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิสอบเป็นปลัดอำเภอ เพราะสมัยก่อนปลัดอำเภอรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน จะได้ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป
ในการนี้ได้มีผู้นำทางศาสนา ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบลในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมให้การต้อนรับนักเรียนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน