อยุธยา – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ครู-นักเรียนได้ใช้ร่วมกัน

อยุธยา – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยุธยา ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ครู-นักเรียนได้ใช้ร่วมกัน

 

วันที่ 6 พฤษภาคม ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.กัลยา มาลัย. ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ มีนายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

สำหรับ โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ได้มอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการชับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาและได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสุขาสำหรับนักเรียน 46 โรงเรียนทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สพฐ. ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือให้มีการปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำ สพฐ.จึงรับเสียงสะท้อนเหล่านี้ของนักเรียนมาดำเนินการ พร้อมสำรวจสภาพห้องน้ำของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยเป็นนโยบายสุขาดีมีความสุข ซึ่ง สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนให้จำนวน 100 ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 9,700 แห่ง ที่มีนักเรียน 80 คน ลงมาก่อน โดยเป้าหมายในการปรับปรุง ซ่อมแซม นั้น ได้แก่ การปรุงปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ

รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ระบบน้ำประปา จะต้องมีการเตรียมให้มีความเพียงพอ การดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายในให้เพียงพอและปลอดภัย รวมไปถึงการทาสีห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะด้วย

“ทั้งนี้ หลังจาก Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว สพฐ. จะมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีการประเมินติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ห้องน้ำของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ตามเป้าหมายของโครงการฯ

 

สุจินดา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา