นราธิวาส-กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ 2567

นราธิวาส-กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ 2567

 

วัดบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันเอก กำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 3 เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ในห้วงวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับสมาชิกกองพัน อรบ.เมืองนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบางนรา, เขามงคลพิพิธภัณฑ์, วัดพรหมนิวาส, วัดประชาภิรมย์, ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ และฌาปนสถานเทศบาลเมืองนราธิวาส

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลสถาบันหลักของชาติที่ถูกต้อง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในงานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส