ลพบุรี จัดการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ลพบุรี จัดการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสำหรับบุคลากรที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัด 7 คน คณะกรรมการระดับอำเภอ อำเภอละ 7 คน รวม 77 คน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี 15 คนรวมทั้งสิ้น 99 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เนื่องวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นี้ อายุของวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงจากนั้นจะต้องดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ จำนวน 200 คน ที่มีวิธีการคัดเลือกแบบใหม่ จะใช้วิธีการให้ผู้สมัครเลือกกันเองใน 20 กลุ่มอาชีพ ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และชอบด้วยกฎหมาย คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

โดยเฉพาะคณะกรรมการระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับอำเภอ และผู้อำนวยการการเลือกในแต่ละระดับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ทำให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ และนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้การเลือกวุฒิสภาในครั้งนี้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี จึงได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศการรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน รวมทั้งข้อห้ามในการแนะนำตัวและ ข้อห้ามในการหาเสียง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทำให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา บรรลุผลสำเร็จ ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายต่อไป

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี