เชียงใหม่-เจดับบลิวเฮอร์เบิล (วีโฟลว์) ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน

เจดับบลิวเฮอร์เบิล (วีโฟลว์) ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด (วีโฟลว์) โดย คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานบริหารฯ สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษา หลักสูตร วิ ช า ชี พ ผู้ ช่ ว ย ก า ร พ ย า บ า ล โรงเรียนเชียงใหม่รามประ ชาบริรักษ์ ให้แก่นักเรียนที่ขาลแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 35,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสร้างเสริมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล ตามพันธกิจของบริษัท ที่นำรายได้ส่วนหนึ่งตอบแทนกลับคืนสู่สังคม

โดยมี นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ (หมอประชาผ่าตัดสมอง) , คุณสิทธิกร แก้วสุทธิ ฝ่ายการตลาด บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด , และคุณศิริพร บุญมา นักเรียนผู้รับมอบทุน ณ โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้จะมีการมอบอีกหนึ่งทุน ในเดือนพฤษภาคม ต่อไป

 

นภาพร/เชียงใหม่