สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย สาธารณะสุขเพื่อชุมชน เคลื่อนที่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย สาธารณะสุขเพื่อชุมชน เคลื่อนที่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และสมาคมครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดยจะมีกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ จัดให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย พร้อมด้วยบริการตัดผม บริการนวดแผนไทย และให้บริการปรึกษาปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา แก่ผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน คนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 500 คน