กรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มย่อย ได้ร่วมกันปรึกษาหาหรือ เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารงาน

กรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มย่อย ได้ร่วมกันปรึกษาหาหรือ เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารงาน

วันนื้19 เมษายน 2567 เวลา 13 น. กรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มย่อย ได้ร่วมกันปรึกษาหาหรือ เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารงานของสมาคม โดยมีนายวิชิต ดิลกวิลาศ อุปนายกคนที่ 1 เป็นผู้เริ่มดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการปรึกษา ประกอบด้วย รศ.ดร.บุญยิน จินาจิ้น อุปนายกคนที่ 2 นายชอบ รสมาลา กรรมการและนายทะเบียน นางอาภัสรา นามถาวร กรรมการและเหรัญญิก และนายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ ณ บริษัทจำกัด บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จบการหารือ คณะผู้ร่วมปรึกษา มอบหมายให้นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ ไปดำเนินการร่าง วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับชมรม เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการสมาคมเพื่อพิจารณาในโอกาสถัดไป
หลังจากนั้น ได้รดน้ำขอพรในโอกาสสงกรานต์จาก นายวิชิต ดิลกวิลาศ และนายชอบ รสมาลา ผู้อาวุโส 2 ท่านของสมาคม