ชลบุรี-เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-19 เม.ย.นี้

ชลบุรี-เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-19 เม.ย.นี้

วันนี้(11 เม.ย.) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-19 เม.ย. 2567 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ได้จัดสืบทอดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 92 โดยจังหวัดชลบุรี ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จังหวัดชลบุรี แม้จะมีการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนด้านเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาของท้องถิ่น

การนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี นอกจากเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เกิดจากแรงศรัทธาและแรงบันดาลใจอันบริสุทธิ์แล้ว ยังช่วยจรรโลงจิตใจให้ชาวชลบุรี ได้น้อมนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้สังคมเมืองชลบุรีมีความร่มเย็นเป็นสุขสอดคล้องกับวิถีของประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของคนไทยที่มีคุณค่ามากมายต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึ้นภายในงานฯ ก็จะก่อให้เกิดความรักความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่น นำมาซึ่งความผาสุกในสังคมอีกด้วย

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมไทยของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี การจัดริ้วขบวนแห่นางสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด การออกร้านของส่วนราชการ และภาคเอกชน การแข่งขันกีฬาไทย การแสดงมหรสพ การมอบรางวัลให้กับคนดีศรีเมืองชล และการละเล่นต่างๆ ที่สำคัญในปีนี้จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้ร้านต่างๆ ทั้งของส่วนราชการและเอกชน ตกแต่งร้านในลักษณะของการส่งเสริมให้คนเที่ยวชลบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมาร่วมแสดงและจำหน่ายในบริเวณงานด้วย