ลำปาง-มทบ.32 เปิดกิจกรรม Army youth summer camp 2024

ลำปาง-มทบ.32 เปิดกิจกรรม Army youth summer camp 2024

 


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Army youth summer camp เยาวชนรุ่นใหม่ เรียน รู้ รักษ์ พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง ณ อาคาร อเนกประสงค์ค่ายฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2567 ซึ่งเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 50 คน

ตามนโยบายกองทัพบก มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ความเป็นผู้นำในกลุ่มเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเพื่อให้ได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคีผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลอดภัยโดยชุดครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา อันส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมนำไปสู่ความสำเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ชีวิตประจำวันและในระบบสังคมได้ในทุกระดับ

#SummerCamp2024
#กองทัพบก #มทบ32 #วิทยาลัยเทคนิคลำปาง #ประตูผา

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน