การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และวิทยาการคำนวณ (Coding) ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และวิทยาการคำนวณ (Coding) ผ่านระบบออนไลน์

 


วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์เลขที่ 2 ถนน สาครมงคล ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา นางกรอบขวัญ แดงบำรุง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 มอบหมายนางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21สพป.สงขลา เขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

จึงได้กำหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและนโยบาย ภายใต้ “เรียนดี มีความสุข” และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผ่นงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และวิทยาการคำนวณ (Coding (เพื่อ เสริมสร้างเต็มศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผุ้เรียนได้เต็มศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา