พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี 2566

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี 2566

 


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายสมาน นวนเกิด ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย นายจรวย ดีแล้ว นางพีรกานต์ ทองเชื้อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และ นางเฉลิมพร แสงมณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอบางระกำ, อำเภอเมืองพิษณุโลก, อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง เพื่อดำเนินงานติดตามประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามแนววิธีการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ และรายงานผลการติดตามฯ รวบรวมอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอที่จะได้รับจากการลงพื้นที่ติดตามให้คณะติดตามฯ ทราบ เพื่อรายงานผลและสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก