ปทุมธานี “มอบโดรนเกษตรเจ้าเอี้ยง”ให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม โดรนเกษตรวิถีใหม่

ปทุมธานี “มอบโดรนเกษตรเจ้าเอี้ยง”ให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม โดรนเกษตรวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
มอบหมายให้นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ทางด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart economy เพื่อส่งมอบโครงการโดยเกษตรวิถีใหม่


โดยมีนางรัชยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายนพดล ลัดดาแย้ม ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม นายระพีพัฒน์ นำนาพล ผู้จัดการสาขาภาคกลางสำนักงานส่งเสริมเกษตรเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน วิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม เกษตรกร ผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ
ด้านนางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่าในนามของจังหวัดปทุมธานีดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วม กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ทางด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart economy

เพื่อส่งมอบโครงการโดนเกษตรวิถีใหม่ในวันนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเกษตรเศรษฐกิจดิจิตอล หรือดีป้า ในการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับให้สามารถผ่านผ่าฟันวิกฤตเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพิ่มขีดความสามารถและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจของภาคกลางเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่ถูกออกแบบให้เป็นเมืองรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครในการนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้จัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีท่านจังหวัดปทุมธานีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดปทุมธานีให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ภายใต้แนวคิด “ปทุมธานีเมืองน่าอยู่ Smart City “เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยตามความเข้มแข็งและความต้องการของพื้นที่ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล บนความเข้าใจและความร่วมมือของชุมชนและมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถอยู่ได้ได้ตนเองจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายนพดล ลัดดาแย้ม (ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม) กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือ ดีป้า ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญเลือกจังหวัดปทุมธานีให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ทางด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart aconomy เพื่อส่งมอบโครงการโดรนเกษตรวิถีใหม่ “โดรนเกษตรเจ้าเอี้ยง”ในครั้งนี้และจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถพัฒนาสู่การแข่งขันในตลาดที่มีกำลังซื้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีฐานผู้บริโภคกว้างขวางอาจจะนำไปสู่การกระจายรายได้สร้างฐานเศรษฐกิจมั่นคง สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มอบโดรนเกษตรเจ้าเอี้ยงให้ในวันนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มไม่มีอะไรจะตอบแทนก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน