Breaking News

สุโขทัย-ประชาสัมพันธ์สุโขทัย จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เสวนาเรื่อง “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”

สุโขทัย-ประชาสัมพันธ์สุโขทัย จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เสวนาเรื่อง “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เวทีเสวนาประเด็นการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ ตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ เข้าใจและนำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐร่วมกิจกรรม


นางเบญจภัทร หมวกทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญเบื้องต้นของการบริหารจัดการประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้เข้าใจทิศทางแนวโน้มประเด็นความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและนำความเข้าใจนั้น มาใช้ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบกับในการให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับท้องถิ่นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน

ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในการทำหน้าที่สื่อสารอีกทั้งส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน ซึ่งการจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อในครั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการนำประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ คือ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ไปขยายผลเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ท.สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์ ครู กศน.ต.ธานี อ.เมือง มาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การขับเคลื่อนและการให้ความรู้กับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย บทบาทและภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน และทิศทางการเลือกตั้ง ในปี 2566

ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ส.อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เป็นไปตามกฎหมาย พิจารณาเลือกบุคคล และพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วนการเลือกตั้ง 1444 โดยมีนายธนกฤต มาตรแม้น นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยดำเนินรายการเสวนา

 

สุริยา ด้วงมา / สุโขทัย ส่ง 081-2844862