Breaking News

จันทบุรี-นำจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

จันทบุรี-นำจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ ( 1 ธ.ค.65 ) ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเป็นประธานนำข้าราชการตุลาการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน อส.พนักงาน เจ้าหน้าที่อำเภอท่าใหม่ ผู้บริหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เยาวชนนักเรียน นักศึกษารวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขโดยครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ล้างท่อ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดสด และถนนสร้างความสะอาด ปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปรอบตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก